תפריט
תפריט

הגנת פרטיות

עודכן ביום: 17 ביולי 2019

מדיניות פרטיות

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי קהילת SDG ISRAEL, אשר הינה גוף השייך למרכז יהודה כהנא לאיתחול ושגשוג בע”מ (להלן: “קהילת SDG ISRAEL” ו- “YKCenter” בהתאמה), באתר האינטרנט לקהילת SDG ISRAEL, הנמצא בבעלות YKCenter ומופעל על ידי קהילת SDG ISRAEL, תחת שם המתחם: sdgi.org.il, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של קהילת SDG ISRAEL, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן ייקרא ביחד ולחוד: “האתר“), בין השאר, את האופן שבו קהילת SDG ISRAEL אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש באתר (להלן: “מדיניות הפרטיות“). 

האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד. 

מדיניות פרטיות זו, תחול על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה).

המידע שנאסף על ידי קהילת SDG ISRAEL

קהילת SDG ISRAEL אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים באתר כמפורט להלן:

מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש – בעת השימוש באתר ייתכן וקהילת SDG ISRAEL תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס ליצירת קשר באתר ו/או טופס בקשה להצטרפות לרשומות התפוצה של קהילת SDG ISRAEL בניוזלטר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, דרכי יצירת קשר לרבות כתובת דואר אלקטרוני ושם החברה בה עובד, אותם תבחר להעביר לקהילת SDG ISRAEL.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר – כאשר נעשה שימוש באתר, קהילת SDG ISRAEL אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, תוכן שצפית בו באתר וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת לאתר, כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, שימוש ביישומים הצוברים מידע (עוגיות –קבצי cookie). 

המידע שתמסור אודותיך בעת השימוש באתר יישמר במאגר המידע של קהילת SDG ISRAEL ובאחריותה, והינך מאשר לקהילת SDG ISRAEL להחזיק את המידע אודותיך במאגר כאמור.

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן: ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך; לצורך שיפור האתר והתכנים המוצעים באתר; לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה; לשם התפעול השוטף, הניהול והפיתוח של האתר; לשליחת דיוור אינפורמטיבי במסגרת הניוזלטר או שיווקי בנוגע לפעילויות של קהילת SDG ISRAEL (כמפורט להלן) מעת לעת ולפי שיקול דעתה של קהילת SDG ISRAEL; ו/או לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר. 

דיוור ישיר

בכפוף להסכמתך המפורשת בעת מילוי טופס ליצירת קשר כפי שמוצג באתר, קהילת SDG ISRAEL תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דוא”ל, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי מטעם קהילת SDG ISRAEL (“דיוור ישיר“). יובהר כי במידה וסימנת כי הנך מאשר קבלת דיוור ישיר, בכל עת יהיה באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של קהילת SDG ISRAEL באמצעות לחיצה על כפתור “הסר מרשימת תפוצה זו” שיופיע בכל הודעת מייל שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב ל-קהילת SDG ISRAEL בכתובת: Or@ykcenter.org .

זכויות המשתמש במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגרי המידע הממוחשבים של קהילת SDG ISRAEL. אם עיינת במידע ומצאת שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע לעדכנו או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי קהילת SDG ISRAEL משמש לצורך פניה אישית בדיוור ישיר, אתה זכאי על-פי החוק כאמור לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע שלנו. כל פנייה בעניינים אלה יש להפנות אלינו בכתובת:<or@ykcenter.org> . קהילת SDG ISRAEL תמחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בפניה אישית כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לקהילת SDG ISRAEL לשם ניהול עסקיה יוסיף להישמר במאגריה של קהילת SDG ISRAEL על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

קהילת SDG ISRAEL תעביר מידע לצדדים שלישיים המפורטים להלן (ככל שרלוונטי באופן שוטף וכדי לממש את מטרות השימוש במידע כמפורט במדיניות זו): לצדדים שלישיים המספקים לקהילת SDG ISRAEL שירותים שונים הקשורים לתפעול ופיתוח האתר; לצדדים שלישיים המפעילים את שירותי הדיוור מטעם קהילת SDG ISRAEL (בכפוף להסכמתך בעת מילוי טופס באתר כמפורט להלן); לכל גוף מוסמך על-פי דין, במידת הצורך; לתאגיד חדש או אחר במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של קהילת SDG ISRAEL עם גוף אחר או עם פעילותו של צד שלישי.

קהילת SDG ISRAEL לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אודותייך, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. אם נתת את הסכמתך לכך (לרבות לצורך קבלת דיוור ישיר במסגרת מילוי טופס ליצירת קשר כפי שמוצג באתר);
  2. במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות אתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של קהילת SDG ISRAEL יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי קהילת SDG ISRAEL תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;
  3. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין קהילת SDG ISRAEL ו/או מי מטעמה;

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר קהילת SDG ISRAEL אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי קהילת SDG ISRAEL אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר, ולגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעת על ידם. 

ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.  מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני שתעביר אליהם את הנתונים האישיים שלך.

אבטחת מידע

קהילת SDG ISRAEL מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של קהילת SDG ISRAEL להתחייב כי אתר ו/או השירותים המוצעים דרך באתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.

שינויים במדיניות הפרטיות

תשומת לבך מופנית לכך כי קהילת SDG ISRAEL שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

כללי

על מדיניות פרטיות זו ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

צור קשר 

במקרה של שינוי בפרטים האישיים שלך, או לבירורים לגבי האופן שבו אנחנו עושים שימוש במידע אודותיך, או אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של קהילת SDG ISRAEL, אנא פנה אלינו באמצעות באמצעות דוא”ל לכתובת: or@ykcenter.org.