Lord International

Lord International

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

פתרונות קירור טכנולוגי לשינוע והובלת מזון, תרופות ועוד. פועלים במדינות מפותחות וכן התחלה במתפתחות.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית

מה מודדים?

12.5.1 הפחתת פסולת ועידוד מחזור - הפחתה משמעותית של ייצור האשפה באמצעות מניעה, הפחתה, מחזור ושימוש מחדש של טון חומר גלם - נחושת בתהליך הייצור, בשנה.
12.3.1 הפחתת אובדן מזון לאורך תהליך הייצור ושרשרת האספקה ובכלל זה אובדן לאחר האסיף' מדד פסולת ממזון שנתי.